+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για την μη νόμιμη επιβολή φόρων, συνολικού ποσού 850.000,00 ευρώ, κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 σε βάρος φυσικού προσώπου.

  • By:nikospom
Posted in: Υποθέσεις