+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

  • By:Νικόλαος Πέττας

Προκειμένου το Δημόσιο να εισπράξει κάθε απαίτηση του πρέπει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις και τα μέσα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), εκδίδοντας τις αντίστοιχες πράξεις εκτέλεσης. Η παραπάνω διαδικασία έχει αρκετές ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν την προσοχή των διοικούμενων προκειμένου να ασκήσουν εμπρόθεσμα και παραδεκτά τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα προς το σκοπό είτε της ακύρωσης είτε της αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης. Γι αυτό και η καθυστερημένη αντίδραση έχει πολλές φορές ανεπανόρθωτες ζημίες όπως για παράδειγμα ο μη επιτρεπτός έλεγχος του δικαστηρίου σε προγενέστερες πράξεις εκτέλεσης.

Για παράδειγμα αν έχουμε σε εξέλιξη μια κατάσχεση επί ενός ακινήτου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι ακόλουθες πράξεις εκτέλεσης:

ταμειακή βεβαίωση (χωρεί άσκηση ανακοπής εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης)

έκθεση κατάσχεσης (χωρεί άσκηση ανακοπής, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ίδιας της έκθεσης)

πρόγραμμα πλειστηριασμού (χωρεί άσκηση ανακοπής εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του προγράμματος πλειστηριασμού)

Εάν ο καθ ού η κατάσχεση κύριος του ακινήτου αποφασίσει την άσκηση Ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού δεν μπορεί να προβάλλει λόγους που αφορούν πλημμέλειες είτε της έκθεσης κατάσχεσης είτε της ταμειακής βεβαίωσης ακόμη και αν αυτές οι πράξεις είναι προϋπόθεση για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. Επιτρέπεται, δηλαδή, μόνο ο έλεγχος της συγκεκριμένης πράξης εκτέλεσης που προσβάλλεται, χωρίς ο έλεγχος αυτός να μπορεί να επεκταθεί στις προηγούμενες (8η σκέψη της 392/2017 ΣΤ Τμήμα ΣτΕ). Κατ εξαίρεση και μόνο, μπορεί να προβληθούν λόγοι που αφορούν την απόσβεση της οφειλής, όπως για παράδειγμα η εξόφληση της ή όπως έχει ρητά νομολογηθεί λόγος περί της παραγραφής της απαίτησης. Συνεπώς, όλα τα προγενέστερα στάδια εκτέλεσης καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας που ισχύει στο διοικητικό δίκαιο, απαγορεύοντας στο δικαστήριο της Ανακοπής να εξετάσεις πλημμέλειες ή σφάλματα που αφορούν τα προηγούμενα στάδια της εκτέλεσης.

Τα ανωτέρω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά από τους οφειλέτες του δημοσίου ενόψει και των δυσμενέστατων συνεπειών που μπορεί να έχουν τα μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος της ιδιοκτησίας τους.

Posted in: Επικαιρότητα