+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

  • By:Νικόλαος Πέττας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιγ Ν 4057/2012) η μη έγκαιρη απάντηση της Διοίκησης σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ως έγκαιρη απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται η προθεσμία 50 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ενώ σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας απάντησης, η οποία και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, η Διοίκηση οφείλει 5 ημέρες πριν την εκπνοή της 50ήμερης προθεσμίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα:

α) τους λόγους της καθυστέρησης,

β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και

γ) τον αριθμό τηλεφώνου του αρμοδίου υπαλλήλου για την παροχή πληροφοριών και

δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι διοικούμενοι, καθώς κάθε υπηρεσία στην οποία υποβάλλουν αίτηση οφείλει να τους χορηγεί απόδειξη παραλαβής στην οποία πρέπει να αναγράφεται

  • ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου,
  • η προθεσμία προς διεκπεραίωση της υπόθεσης και
  • η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων εμπρόθεσμης απάντησης παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα αποζημίωσης.

Για το παραπάνω θέμα υπάρχουν, ήδη, αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και μάλιστα αρκετά αυστηρές. Ενδεικτικά, το Συμβούλιο Επικρατείας έχει δεχθεί ότι στοιχειοθετείται  αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση υπέρβασης ή μη τήρησης της εκ του νόμου προθεσμίας (ΣτΕ 1012/2008). Ενώ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια έχουν δεχθεί ότι η υπέρβαση των προβλεπόμενων προθεσμιών επάγεται ευθύνη όχι μόνο καταβολής συμβολικού χρηματικού ποσού (5.000 δρχ έως 200.000 δρχ) αλλά και πλήρους αποζημίωσης (ΔΕφΑθ 1308/2012, ΔΠρΡόδου 212/2009).

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου οι διοικούμενοι να προασπίζονται αποτελσματικότερα τα συμφέροντα τους πρέπει να γνωρίζουν ότι θα δικαιούνται αποζημίωση σε κάθε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας διεκπεραίωσης της υπόθεσης τους από το Ελληνικό Δημόσιο.

Posted in: Επικαιρότητα