+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

  • By:Νικόλαος Πέττας

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πεδία καθυστέρηση εκκαθάρισης εμφανίζεται στις συναλλαγές που αφορά τους παρέχοντες αγαθά και υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και πιο συγκεκριμένα στους ασφαλιστικούς φορείς, και πλέον στον ένα και μόνο ασφαλιστικό φορέα της χώρας τον ΕΦΚΑ.

Για όλες αυτές όμως τις καθυστερήσεις υπάρχει νομικό πλαίσιο προστασίας, υπό την έννοια της επιδίωξης των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας οι οποίοι, πλέον, ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 8%.

Ειδικότερα, οι συναλλασσόμενοι με τον ΕΦΚΑ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δικαιούται, συμφώνως και προς τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Ζ του Ν 4152/2013 (και προγενέστερα με το ΠΔ 166/2003), νόμιμο τόκο υπερημερίας άνευ υποχρέωσης όχλησης και εφόσον έχει εκπληρώσει ο ίδιος ο συναλλασσόμενος τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δηλαδή έχει ολοκληρώσει την παροχή της υπηρεσίας ή την παράδοση των αγαθών. Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας δε, είναι ίσος προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) προσαυξημένο κατά οκτώ (επτά μέχρι το 2013) επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες.

Εις ότι αφορά δε τα έξοδα είσπραξης, ο ιδιώτης δικαιούται να λάβει από τον υπερήμερο ΕΦΚΑ ως αποζημίωση το κατ` αποκοπήν ποσό των σαράντα (40) ευρώ εφόσον καθίσταται απαιτητός τόκος υπερημερίας, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται από τον οφειλέτη άνευ οχλήσεως. Ενώ ακόμη συνεχίζει να δικαιούται εύλογη αποζημίωση  για οποιαδήποτε σχετικά υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης. Ως έξοδα είσπραξης λογίζονται μεταξύ άλλων και η δαπάνη για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου.

Τα ανωτέρω, ήτοι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας, κατ αποκοπή αποζημίωση (40 ευρώ) και εύλογη αποζημίωση για έξοδα είσπραξης (δικηγόροι, επιμελητές κλπ) επιδιώκονται και μέσω της άμεσης έκδοσης διαταγής πληρωμής από το Διοικητικό Εφετείο με την νεότερη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 272 Α επ. του ΚΔΔ το αργότερο εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης έκδοσης της διαταγής πληρωμής.  

 

Posted in: Επικαιρότητα