+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Φόρος Κληρονομιάς επί Ακινήτων

  • By:Νικόλαος Πέττας

(10 ερωτήσεις για τον έλεγχο δηλώσεων φόρου κληρονομιάς)

1. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς; 

Το νομικό γεγονός του θανάτου συνεπάγεται την μεταβίβαση κινητών και ακινήτων στοιχείων από τον θανόντα στους κληρονόμους του. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος αποτελεί την κληρονομιαία περιουσία. 

2. Πότε οφείλεται φόρος κληρονομιάς; 

Φόρος κληρονομιάς γεννάται με το νομικό γεγονός του θανάτου και οφείλεται από τον χρόνο του θανάτου.

3. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω δήλωση φόρου κληρονομιάς;

Μετά τον Ν. 4646/2019 ο κληρονόμος οφείλει να υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς έως και 9 μήνες μετά τον θάνατο του κληρονόμου. 

4. Τι δηλώνω στην δήλωση φόρου κληρονομιάς;

Δηλώνεται το σύνολο των κινητών και ακινήτων στοιχείων του θανόντος, που ο κληρονόμος δηλώνει. 

5. Ποια είναι η αξία των ακινήτων της κληρονομιάς; 

Η αξία των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στην κληρονομιαία περιουσία καθορίζεται είτε επί τη βάσει των αντικειμενικών αξιών είτε επί τη βάσει της “αγοραίας αξίας”. Σε όσες περιοχές δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικών αξιών, η αγοραία αξία των ακινήτων καθορίζεται από τα κριτήρια που ο φορολογούμενος (κληρονόμος) καθορίζει στην δήλωση του. Η εν λόγω δήλωση φόρου κληρονομιάς υπόκειται σε έλεγχο ακριβείας από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 

6. Σε πόσο χρονικό διάστημα δύναται να ελεγχθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς (χρόνος παραγραφής); 

Το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο και να επιβάλει φόρο κληρονομιάς, εξ αιτίας ανακριβούς δήλωσης, παραγράφεται δέκα έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση φόρου κληρονομιάς 

7. Ποιες υποθέσεις παραγράφονται το 2020; 

Μετά την παρέλευση του 2020 παραγράφεται το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να επιβάλει φόρο κληρονομιάς για τις δηλώσεις, που υποβλήθηκαν από κληρονόμους το 2010. 

Εξ’ αυτού ακριβώς του λόγου και το τελευταίο διάστημα δεκάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι ως κληρονόμοι, υπέβαλαν δηλώσεις κληρονομιάς το 2010 καλούνται εκ των οικείων Δ.Ο.Υ. προς το σκοπό αιτιολόγησης των δηλωθέντων αξιών των κληρονομηθέντων ακινήτων τους. 

8. Τι ισχύει ειδικά με τα ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος; 

Ειδικά σε σχέση με την αξία των ακινήτων, εκτός αντικειμενικού συστήματος, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. λαμβάνοντας υπ όψιν όμοιες, κατά χρόνο και τόπο, μεταβιβάσεις ακινήτων επιχειρεί να αμφισβητήσει την αξία του εκάστοτε ακινήτου, όπως αυτό αρχικώς καθορίστηκε από τον κληρονόμο-φορολογούμενο στην δήλωση φόρου κληρονομιάς, που υπέβαλλε. 

9. Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος-κληρονόμος; 

Ο φορολογούμενος ο οποίος ειδοποιείται ότι τελεί σε έλεγχο η δήλωση φόρου κληρονομιάς, που υπέβαλε, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει να αποδείξει ότι η αξία του ακινήτου της κληρονομιαίας περιουσίας ήταν, κατά τον χρόνο θανάτου, η δηλωθείσα και όχι αυτή που ισχυρίζονται τα ελεγκτικά όργανα. 

10. Πως μπορεί να αμυνθεί ο φορολογούμενος; 

Ο φορολογούμενος τόσο ενώπιον της ίδιας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όσο και ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αλλά και μεταγενέστερα ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να αμφισβητήσει τα πορίσματα των φορολογικών ελεγκτών με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί της Δ.Ο.Υ. δεν είναι βάσιμοι. 

 

Προς το σκοπό αυτό κάθε διαθέσιμο στοιχεί, που μπορεί να συλλέξει ο φορολογούμενος είναι χρήσιμο και αναγκαίο. Για παράδειγμα η αγοραία αξία των ακινήτων μπορεί να ανευρίσκεται μέσω αγγελιών της εποχής, μέσω μεσιτών, μέσω εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών, μέσω πραγματογνωμόνων και γενικά μέσα από οποιοδήποτε έγγραφο (κατά κανόνα), που μπορεί να είναι χρήσιμο σ αυτήν την αμφισβήτηση. 

 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει σας υποστηρίξει στις υποθέσεις του φόρου κληρονομιάς, να ενισχύσει τα επιχειρήματα σας, συλλέγοντας τα αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών σας, να αξιολογήσει τα κρίσιμα περιστατικά, ώστε να προετοιμαστεί η υπόθεση σας, για τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν.

 

Posted in: Επικαιρότητα