+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Φορολογικός Έλεγχος: Εντολή ελέγχου

  • By:nikospom

Φορολογικός Έλεγχος: Εντολή ελέγχου

Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αποτελεί το πρώτο στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Μετά από αυτήν ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι εισέρχεται σε μια απαιτητική διαδικασία, υψηλού ρίσκου και κινδύνου.

Η κοινοποίηση εντολής ελέγχου είναι η αφετηρία για τα επόμενα στάδια με καταληκτικό στάδιο τον καταλογισμό φορολογικών βαρών.

Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση ο φορολογούμενος, στον οποίο κοινοποιείται η εντολή ελέγχου, δεν πρέπει να αψηφά τους κινδύνους των επόμενων σταδίων.

Ο χρόνος στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα οργάνωσης της άμυνας και των ισχυρισμών του φορολογούμενου.

Η αναζήτηση και η συλλογή στοιχείων είτε από τα βιβλία του φορολογούμενου είτε από τρίτους, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πρώην και νυν συνεργάτες του, αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά στάδια οργάνωσης των ισχυρισμών του φορολογούμενου.

Η πλέον αποτελεσματική άμυνα στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή στοιχείων και αυτή απαιτεί χρόνο προετοιμασίας. Γι’ αυτό το λόγο, ήδη, από το πρώτο στάδιο ο φορολογούμενος πρέπει να προετοιμάζει τις γραμμές άμυνας του και να εξετάζει τους νομικούς και λογιστικούς ισχυρισμούς του, με επιμέλεια και προσοχή, για την επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου.

Το γραφείου μας αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας την απαιτητική διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, ήδη, από το πρώτο στάδιο τους. Με επιμονή και επιμέλεια κατευθύνοουμε τους φορολογούμενους και τους λογιστικούς τους συμβούλους στην αναζήτηση των δόκιμων στοιχείων, προετοιμάζουμε τις υπερασπιστικές γραμμές του φορολογούμενου, εξετάζουμε τα εναλλακτικά σενάρια και αποφασίζουμε για το πιο αποτελεσματικό και πλέον συμφέρον από αυτά.

  1. Πως γνωρίζω εάν ελέγχομαι;

Ο φορολογούμενος γνωρίζει, με ασφάλεια, ότι ελέγχεται, μόνον από την κοινοποίηση σ’ αυτόν εντολής ελέγχου.

  1. Τι είναι η εντολή ελέγχου;

Είναι η γραπτή εντολή για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Χωρίς εντολή ελέγχου δεν μπορεί να διενεργηθεί νόμιμος φορολογικός έλεγχος.

  1. Πως λαμβάνω γνώση της εντολής ελέγχου;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχει διευκρινιστεί, ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

  1. Τι περιλαμβάνει η εντολή ελέγχου;

Α. Ποια υπηρεσία θα διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο. Μπορεί να είναι είτε η Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου είτε κάποιο ελεγκτικό κέντρο, όπως το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η Οικονομική Αστυνομία κλπ.

Β. Ο αριθμός της εντολής ελέγχου και η ημερομηνία έκδοσης της.

Γ. Ποιος ή ποιοι υπάλληλοι, και μόνον, είναι αρμόδιοι να ελέγξουν την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Δ. Το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ε. Ποια είναι η ελεγχόμενη περίοδος.

ΣΤ. Το αντικείμενο ή τα αντικείμενα του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, αν ο φορολογικός έλεγχος θα αφορά την φορολογία εισοδήματος, τον φόρο δωρεών ή κληρονομιών, τα τέλη χαρτοσήμου κλπ.

  1. H. Η χρονική διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, η οποία δύναται να παραταθεί μόνον μία φορά κατά έξι μήνες. Δεύτερη παράταση είναι δυνατή για ακόμη έξι μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Θ. Το είδος του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, εάν είναι πλήρης ή μερικός.

  1. Ειδικές περιπτώσεις.

Έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης.

Ειδικά στις περιπτώσεις των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, δηλαδή, στις περιπτώσεις εκείνες, που η φορολογική αρχή αποφασίζει να ελέγξει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδείξουν στους εκπροσώπους της επιχείρησης την ταυτότητα τους και την εντολή, πριν την έναρξη του ελέγχου.

Έλεγχος σε οικία.

Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Το γραφείο μας ξεκινά να εργάζεται πάνω στο φορολογικό έλεγχο του εντολέα μας, επικοινωνούμε με τα εκλεκτικά όργανα, αξιολογούμε τα κρίσιμα περιστατικά, συλλέγουμε το αναγκαίο υλικό, σταθμίζουμε τους κινδύνους ώστε να προετοιμάσουμε την υπόθεση για τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν.

 

Posted in: Φορολογικά θέματα