+30 21 3047 3478 Κιν. 694 2785063

Φορολογικά θέματα

Ενδικοφανής Προσφυγή Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων, δηλαδή αμφισβητεί την βασιμότητα των όσων η φορολογική αρχή επικαλείται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, τότε έχει το δικαίωμα να ασκήσει Ενδικοφανή Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας την επανεξέταση της υποθέσεως του. 1. H Ενδικοφανής Προσφυγή είναι δικαστική προσφυγή; Όχι, η Ενδικοφανής […]

Με την υπ’ αριθμ. 79/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-09-2022, έγινε δεκτό αυτό που ούτως ή άλλως προγενέστερα αποδέχθηκε και η Φορολογική Διοίκηση, δια της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή ότι οι πράξεις προσδιορισμού φόρου των συνταξιούχων για αναδρομικές συντάξεις που είχαν εισπράχθει το 2013, ήταν τελικώς μη νόμιμες και […]

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δίνονταν οδηγίες προς τις τοπικές Δ.Ο.Υ. να προχωρήσουν σε έκδοση πράξεων φόρου εισοδήματος (πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή εκκαθαριστικά, όπως είναι γνωστές από το παρελθόν) για εισοδήματα μισθωτών και, κυρίως, συνταξιούχων, τα […]

Έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται με συστημένες επιστολές και να αναρτώνται στο taxis εκκαθαριστικά (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου) που αφορούν εισοδήματα, που αναδρομικά εισπράχθηκαν από μισθωτούς και συνταξιούχους το 2014.  Η νομιμότητα των εν λόγω πράξεων στασιάζεται, καθώς οι Φορολογικές Αρχές με τις εκδοθείσες πράξεις φόρων τροποποίησαν αυτεπάγγελτα τα φορολογητέα εισοδήματα του φορολογικού έτους […]

Οι φορολογούμενοι, ήδη, έρχονται αντιμέτωποι με το «όπλο των όπλων» των Φορολογικών Αρχών, τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου». Η ελληνική νομοθεσία υιοθετώντας τις συστάσεις του ΟΟΣΑ θέσπισε ήδη από την νομοθεσία του Ν. 2238/1994 τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, πλην όμως μέχρι τις ημέρες μας η εφαρμογή τους ήταν περιορισμένη. Πλέον όμως και μετά την ισχύ του […]

Ο φορολογικός έλεγχος έχει αλλάξει ουσιωδώς. Πλέον, ο φορολογούμενος έρχεται αντιμέτωπος με έγγραφα, διαδικασίες και στάδια, άγνωστα στο παρελθόν, που το καθένα από αυτά έχει κρίσιμες νομικές συνέπειες. Τα στάδια του σύγχρονου φορολογικού ελέγχου εξελίσσονται, συνήθως, ως εξής: α. έκδοση Εντολής Ελέγχου. Στο στάδιο αυτό ο φορολογούμενος επιλέγεται για φορολογικό. Ο ίδιος ακόμη δεν το […]

Από το 2010 (Ν. 3888/2010) στο ελληνικό φορολογικό σύστημα εισήλθε μια καινοφανής έννοια για τους φορολογούμενους, η «προσαύξηση περιουσίας». Αν αναζητήσει κανείς τον ορισμό της προσαύξηση περιουσίας θα ματαιοπονήσει, ορισμός δεν υπάρχει. Διαφαίνεται και μέσα από την πρακτική εφαρμογή και μέσα από την νομολογία, ότι ως προσαύξηση περιουσίας αποτελεί κάθε οικονομικό στοιχείο προσαυξητικό της περιουσίας […]

Φορολογικός Έλεγχος: Εντολή ελέγχου Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αποτελεί το πρώτο στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Μετά από αυτήν ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι εισέρχεται σε μια απαιτητική διαδικασία, υψηλού ρίσκου και κινδύνου. Η κοινοποίηση εντολής ελέγχου είναι η αφετηρία για τα επόμενα στάδια με καταληκτικό στάδιο τον καταλογισμό φορολογικών βαρών. Ως εκ τούτου, σε καμία […]

Το κράτος ειδικά μετά το 2010 εστιάζει ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών του στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, ώστε να αυξήσει τα έσοδα του. Βασικός βραχίωνας στην προσπάθεια του, οι φορολογικοί έλεγχοι επί φυσικών και νομικών προσώπων. Εάν δε, ο χειρισμός τους είναι επιπόλαιος και επιδερμικός είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη […]

Φορολογικός Έλεγχος: Τραπεζικοί λογαριασμοί Από το 2010 η στρατηγική των Φορολογικών Αρχών άλλαξε ριζικά. Μέχρι τότε, οι Φορολογικές Αρχές αναζητούσαν την φοροδιαφυγή, μέσω του ελέγχου των, εμπορικών κυρίως, συναλλαγών των φορολογουμένων, έκτοτε, όμως, η προσοχή τους στράφηκε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, που συνιστούν τον υπ’ αριθμόν στόχο των Φορολογικών οργάνων. Η ανεπιφύλακτη άρση του τραπεζικού […]